« EU Zoos Directive – Europese dierentuinrichtlijn

(p 90) Dierenopvangcentrum – sanctuary: Een centrum dat dieren die misbruikt worden, gewond zijn, werden achtergelaten of anderszins in nood verkeren, redt, opvangt en verzorgt. Hierbij staat het welzijn van elk individueel dier centraal bij elke handeling die de sanctuary doet. Bovendien behoort het opvangcentrum een niet-fokbeleid te voeren en enkel dieren op te vangen die werden gered, in beslag genomen of gedoneerd.

Animal Sanctuary - A facility that rescues and provides shelter and care for animals that have been abused,
injured, abandoned or are otherwise in need, where the welfare of each individual animal is the primary
consideration in all sanctuary actions. In addition, the facility should enforce a non-breeding policy and should
replace animals only by way of rescue, confiscation or donation.19
 

Zoo: Alle vaste inrichtingen waar dieren, die voorkomen in het wild, worden gehouden om aan het publiek tentoon te stellen, en dit gedurende tenminste zeven dagen per jaar. Uitgezonderd zijn circussen, dierenwinkels en inrichtingen die door lidstaten werden vrijgesteld van de richtlijn op basis van een beperkt aantal dieren dat wordt tentoongesteld.

Zoo: All permanent establishments where animals of wild species are kept for exhibition to the public for seven or
more days in a year, with the exception of circuses, pet shops and establishments which Member States exempt from
the requirements of the Directive on the grounds that they do not exhibit a significant number of animals or species

Wat zijn de verschillen tussen zoo en sacntuary

Wat zijn de gelijkenissen tussen zoos en sanctuaries ?

Zowel zoos (dierentuinen) als sanctuaries houden dieren in gevangenschap.  Ze laten dieren zien aan het publiek en informeren hen over dieren.  Men vraagt inkomgeld of donaties aan de bezoekers om de werking te financieren.


Waar zit het verschil ?

Het grote verschil tussen zoos en sanctuaries is vooral de afkomst van de dieren. 

Dieren in sanctuaries zijn voornamelijk gewonde (lichamelijk of emotioneel) wilde dieren, inbeslaggenomen exotische huisdieren, dieren die ingeleverd of achtergelaten werden door hun eigenaars die ze niet meer (zonder gevaar) konden verzorgen of behuizen.  Dieren van circussen, illegale kwekers of laboratoria die in beslag zijn genomen of na een faling. Het zijn dieren die niet meer in het wild kunnen leven en enkel nog in gevangenschap kunnen overleven.  Sanctuaries doen al het mogelijke voor het dier als individu om het een warm nest te schenken voor de rest van zijn/haar leven. In tegenstelling tot de meeste dierentuinen (die zich daarnaast richten op educatie, soort- en natuurbehoud en bevordering van kennis over dieren in gevangenschap) is dit het hoofddoel van sanctuaries.

De manier waarop Sanctuaries en zoos hun activiteiten inrichten is op een aantal vlakken anders. Zo zal een sanctuary niet inzetten op educatie- en pleziergerichte activiteiten met de dieren zelf. En, in tegenstelling tot sanctuaries fokken zoos wél met dieren, vaak in erkende internationale kweekprogrammas voor de in stand houding van met uitsterven bedreigde soorten.  In die kweekprogramma’s zijn vaak dieren aanwezig die de voortgang belemmeren, zoals bijvoorbeeld een overschot aan mannetjes. Door als sanctuary (een groep) mannelijke dieren op te nemen, kan deze een wezenlijke bijdrage leven aan natuurbehoud. Dit creëert immers schaarse ruimte bij dierentuinen om een gezonde en gebalanceerde dierpopulatie in gevangenschap achter de hand te hebben om in te kunnen grijpen als het misgaat in de natuur!’

Sanctuaries werken ook samen met vooraanstaande zoos.  Dit op vlak van uitwisseling van kennis, wetenschappelijk onderzoek en opvang van dieren die niet kunnen herplaatst worden. Waar het onmogelijk blijkt om voor een opgevangen dier een maatje te vinden, worden zoos vaak bereid gevonden om te helpen met één of meerdere van hun dieren.