Bezoekreglement

 

Welkom in onze dierenopvang-sanctuary

Een uitstapje naar sanctuary De Zonnegloed staat voor plezier, ontdekken en ontspanning. We doen dan ook ons uiterste best om jouw dag zo leuk mogelijk te maken. Je bent natuurlijk niet alleen in het domein, er zijn ook andere bezoekers en laten we vooral de dieren niet vergeten. Omdat we het welzijn van zowel gasten als dieren hoog in het vaandel dragen, zijn er enkele bezoekregels van toepassing. Met het betreden van sanctuary De Zonnegloed ga je akkoord met deze regels.

 


Toegang


• Toegang tot het park is slechts toegestaan met een geldig toegangsbewijs en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park. Indien het noodzakelijk is om op de dag van je bezoek het domein even te verlaten, kun je bij het onthaal of in de Food- & Giftshop een stempel krijgen de je het recht geeft op dezelfde dag het domein weer te betreden.
• Het toegangsbewijs dien je tijdens je verblijf in het park goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen.
• Abonnementshouders dienen zich op verzoek van één van onze medewerkers te kunnen identificeren als rechtmatige houder van het abonnement. Dit kan betekenen dat hoofddeksels, zonnebril of andere gezichtsbedekkende kleding tijdelijk afgedaan moeten worden. Hierbij wordt de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd.  Het vertonen van uw identiteitskaart ligt hier dan ook voor de hand.
• Indien je in het bezit bent van een toegangsbewijs of abonnement, bestaat er onder geen enkel beding een geld-terug-regeling.
• De Zonnegloed behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden gedurende het seizoen te wijzigen.
• Het is voor een ieder verboden zich buiten openingstijden op te houden in het park.
• Aangekochte tickets kunnne niet geannuleerd worden, geruild of verplaatst worden. (Ook bij minder goed weer blijven alle dieren goed zichtbaar.)
• Zorg dat de QR-code duidelijk leesbaar is via GSM of op papier. Indien niet leesbaar wordt de toegang geweigerd.


Algemeen


• Voor jouw en onze veiligheid dien je eventuele aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
• De Zonnegloed behoudt zich te allen tijde het recht voor de bezoeker(s), bij het overtreden van deze bezoekregels, of indien zij dit noodzakelijk acht, toegang te weigeren of het domein te verlaten. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de bezoeker(s) onder invloed is van alcohol of verdovende middelen of in het bezit is van verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen) te verstoren. In dit geval bestaat er geen geld-terug-regeling.

 

• Ons domein wordt zorgvuldig onderhouden. Indien je toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de onthaal. Ook in geval je zelf ongewild schade veroorzaakt, verzoeken wij je dit bij de onthaal te melden voordat je De Zonnegloed verlaat.
• Fysiek of verbaal geweld of ander ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van De Zonnegloed wordt niet getolereerd. Bezoekers die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk van het domein verwijderd worden. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
• Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
• Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. De Zonnegloed behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan uit het domein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
• Het verkopen en/of distribueren van goederen dan wel flyeren of reclame maken in welke vorm dan ook, in het domein of op de toegangsweg, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van De Zonnegloed.
• Iedere medewerker mag vragen of een bezoeker de inhoud van zijn tas / rugzak wil laten zien.
• Het is niet toegestaan om met fietsen, skeelers, steps of andere voertuigen, met uitzondering van rolstoelen of kinderwagens, het park te betreden.
• Het gebruik maken van radio’s, muziekinstallaties of andere indringende muziekdragers is niet toegestaan.
• Roken is niet toegestaan op het domein van De Zonnegloed.  Roken kan wel in de rookzones. Deze staan duidelijk aangegeven.
• Vanwege grote drukte of bij technische storingen kan het voorkomen dat leefgebieden en voorstellingen gedurende je bezoek niet toegankelijk zijn. De medewerkers van De Zonnegloed doen hun uiterste best de leefgebieden en /of voorstellingen zo spoedig mogelijk weer open te stellen. Hiervoor bestaat geen geld-terug-regeling.

• De Zonnegloed wijst je erop dat er sprake kan zijn van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.
• Wij verzoeken je vriendelijk doch dringend op de aangegeven paden, wegen en pleinen te blijven en afval in de daarvoor bestemde afvalemmers te deponeren. Dit om de natuur en de leefgebieden van onze dieren te respecteren.
• Jij, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegenen die onder jouw leiding het domein bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de mensen die aan hun zijn toevertrouwd.Veiligheid


• In verband met je eigen veiligheid en dat van onze dieren is het een ieder ten strengste verboden zich in de leefgebieden, zowel op het land als in het water, van onze dieren te begeven.
• Het is te allen tijde verboden om voorwerpen, vloeistoffen en andere artikelen in het water dan wel in dierverblijven te gooien. Iedere verontreiniging van het water kan levensgevaar voor onze dieren opleveren.
• Het is niet toegestaan om dieren op welke wijze dan ook te voeren.
• Het is niet toegestaan om op de ramen te kloppen van de dierenverblijven.  Het kan onze dieren beangstigen of hen stress bezorgen
• Het is niet toegestaan om te roepen.  De dieren kunnen ernstig schrikken van lawaai en het stress geven.
• Glaswerk is alleen toegestaan op de terrassen.
• Het gebruik van ballen en andere speelattributen zijn niet toegelaten.

 

Extra maatregelen omwille van Covid-19

Klik hier voor de extra maatregelen die getroffen werden tijdens de Covid-19-pandemie.(Huis)dieren


• Honden en overige (huis)dieren worden helaas niet toegelaten in De Zonnegloed. 
• Volleerde geleidehonden die worden gebruikt ter begeleiding van mindervalide personen kunnen, in overleg en op vertoon van een erkenningcertificaat, het domein betreden.Kleding


• De toegang kan jou geweigerd worden wanneer je ongepaste kleding draagt, om hygiënische redenen en indien dit de familiesfeer van De Zonnegloed schaadt. Ook bij hoge temperaturen dienen tenminste hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.Fotograferen en filmen


• Het is toegestaan in ons domein te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik en zolang je andere bezoekers niet belemmert.
• Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij De Zonnegloed vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.
• Het is mogelijk dat je tijdens je bezoek te worden gefilmd of gefotografeerd. De Zonnegloed behoudt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.Aansprakelijkheid


• Je betreedt het domein op eigen risico. De Zonnegloed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van De Zonnegloed of één van onze medewerkers.
• Het gebruik van speeltoestellen in geheel voor eigen risico. De Zonnegloed is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.
• De Zonnegloed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van de door jou meegebrachte en/of aan De Zonnegloed in bewaring gegeven goederen.
• Indien jou schade of letsel wordt berokkend, dan dien je dit voor vertrek bij het onthaal kenbaar te maken. De Zonnegloed is niet aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het park.Parkeren


• Sanctuary De Zonnegloed beschikt over twee parkeerplaatsen gelegen naast het domein.    Parkeren geschiedt geheel op eigen risico en De Zonnegloed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade.Kortingsacties


• De Zonnegloed controleert alle media-uitingen zo zorgvuldig mogelijk, maar kan niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
• De Zonnegloed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie. De Zonnegloed behoudt zich altijd het recht voor om een actie tussentijds in te trekken of voorwaarden te wijzigen. Overig


• In alle gevallen waarin deze bezoekregels niet voorzien, beslist de verantwoordelijk van De Zonnegloed of diens vervanger.
*Met ‘domein’ worden De Zonnegloed en de daarbij behorende terreinen bedoeld.
 

Namens alle medewerkers van Sanctuary De Zonnegloed wensen we u een plezierig verblijf !